OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOCIEPLENIE BUDYNKU

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Olsztynku

Kolejowa 13/1, 11-015 Olsztynek

tel. 89 519 32 47

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty budowlane wykonywane w 2022 roku na terenie Spółdzielni polegające na:

– dociepleniu balkonów oraz ściany podłużnej budynku mieszkalnego.

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie przez oferenta specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można nabyć w siedzibie Spółdzielni w godz. 08:00-15:00. Koszt specyfikacji ustalono na kwotę 30,00 zł brutto.
  2. Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni do dnia 17 marca do godziny 15:00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca o godz. 16:00-17:00 w siedzibie Spółdzielni. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
  4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty jak też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
  5. Oferty złożone przez jednostki, które nie nabyły specyfikacji nie będą rozpatrywane.
  6. Protesty i odwołania dotyczące przetargu nie będą rozpatrywane.

Z poważaniem

Zarząd SM „Grunwald” w Olsztynku

  OGŁOSZENIE

Zadzwoń do nas!