ROCZNY PRZEGLĄD – ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE  O  CENĘ

 

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Olsztynku, ul. Kolejowa 1, 11-015 Olsztynek,  tel./fax 89 519 25 47,  NIP 739-020-76-45

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych w zakresie zgodnym z treścią art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, zm. Dz.U. z 2022 r., poz. 88 i 1557) znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku, tj. w budynkach położonych przy ul. Daszyńskiego 2, 4, 6 oraz Kolejowej 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 21, 23 ,25, 27.
 2. Zasoby Spółdzielni obejmują 522 mieszkania w 14 budynkach.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do pozostawienia dla właściciela mieszkania protokołu
  z przeprowadzonego przeglądu.
 4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

– ofertę cenową, która powinna zawierać ryczałtową cenę jednostkową brutto za wykonanie zamówienia,

– kserokopie posiadanych uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

– oświadczenie o spełnianiu określonych warunków wg załączonego wzoru.

 1. Wypełnioną ofertę prosimy złożyć w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą w terminie do dnia 13.10.2023 r. do godz. 1000.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2023 r. o godz. 1630.
 3. Realizacja zamówienia do dnia 30.11.2023 r.
 4. Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Przegląd”.
 5. Do kontaktów z oferentami upoważnieni są:

– Grzegorz Rudziński    –  tel. 89 519 32 47

– Weronika Janik           –  tel. 89 519 25 47.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
 2. Zamawiający powiadomi zainteresowanych, która oferta została uznana za najkorzystniejszą przesyłając zawiadomienie wszystkim oferentom. W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin zawarcia umowy.
 3. Załączniki:

Zał. Nr 1 – oferta

Zał. Nr 2 – oświadczenie

Prezes Zarządu

Grzegorz Rudziński

Oferta przegląd wentylacji

oświadczenie (1)

Zapytanie o cenę przegląd

Zadzwoń do nas!