PRZETARG NA REMONT DACHU W BUDYNKU KOLEJOWA 3.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 3
w Olsztynku”

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” 11-015 Olsztynek, ul. Kolejowa 13/1

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000097692,

NIP  739-020-76-45,  Regon  001265054,

tel. 89 519 25 47,  fax.  89 519 25 47.

 1. Tryb zamówienia:

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2023 poz. 1605, 1720 z póź. zm.).

 1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest :

„Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 3              

  w Olsztynku”

 1. Opis przedsięwzięcia

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych z koryta i z daszków nad balkonami.

Wymiana wszystkich obróbek blacharskich w tym kołnierzy, murów ogniowych.

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami kołnierzy z papy nawierzchniowej.

Uszczelnienie wywiewek kanalizacyjnych.

Uszczelnienie połączenia papy z murem na daszkach balkonowych.

Bieżące utrzymanie porządku w rejonie robót.

Uporządkowanie terenu robót.

5.Zakres zamówienia

Wszystkie niezbędne materiały i sprzęt dostarcza Oferent.

6.Warunki techniczne realizacji zamówienia

– Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami i przepisami.

– Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić wizję lokalną i dokonać przedmiarów robót w miejscu realizacji zadania na własny koszt.

 1. Termin wykonania zamówienia

– do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a/ posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów posiadających potencjał techniczny i pracowników

c/ znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

d/ nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

e/ nie wyrządzili szkody w ostatnich 3 latach poprzez nie wykonanie lub nienależyte   wykonanie zamówienia

f/ nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo skarbowe lub popełnione w celu  osiągnięcia korzyści majątkowej

g/ nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i    zdrowotne

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca przedstawi zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:

a/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b/ oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt. 8 a/, b/, c/, d/, e/, f/, g/ oraz      wykonaniu wizji lokalnej;

c/ informację o osobie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi;

d/ kosztorys ofertowy.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Wszyscy oferenci mogą porozumiewać się  w sprawie niniejszego postępowania  telefonicznie z osobami uprawnionymi do porozumiewania się wykonawcami.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego nie później, niż  3 dni przed upływem terminu składania ofert o wyjaśnienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnienia na piśmie przesyłając jego treść również do pozostałych uczestników postępowania którzy otrzymali SIWZ.

 

Zamawiający upoważnia do kontaktów z wykonawcami następujące osoby:

– Weronika Janik, spec. ds. GZM  –  tel. 502 537 923

– Grzegorz Rudziński, prezes SM    –  tel. 573 914 270.

 1. Termin związania ofertą

– 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert:

Wykonawca jest obowiązany w ofercie podać tytuł zadania zgodny z niniejszą SIWZ  oraz cenę netto i brutto za wykonanie robót całości przedmiotu zamówienia.

Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy.

Wszystkie strony oferty winny być zaparafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Wszystkie kopie dokumentów winny być opatrzne pieczątką „za godność z oryginałem”.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

 

Koperta zawierająca ofertę powinna być oznakowana następująco:

 1. Nazwa oferenta ………….
 2. „Oferta dla SM Grunwald w Olsztynku na remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 3 w Olsztynku”
 3. Miejsce oraz termin składania i ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 marca 2024 r. godz. 1500 w siedzibie Zamawiającego. Decyduje data i godzina złożenia oferty, a nie stempla pocztowego.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 marca 2024 r. o godz. 1600 w siedzibie Zamawiającego

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

– cena oferty – 100%

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji  z oferentami, celem uzyskania najniższej ceny.

 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

Zamawiający o wyniku przetargu powiadomi listownie wszystkich uczestników postępowania.

W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

 1. Warunki płatności

Termin płatności faktur – 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru i dostarczeniu faktury.

Dopuszcza się fakturowanie częściowe przed zakończeniem całości zadania, max. do 50 %

wartości umowy.

 1. Załączniki:

Zał. Nr 1 – oferta

Zał. Nr 2 – oświadczenie

Zał. Nr 3 – oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej

Zarząd SM „Grunwald” w Olsztynku

specyfikacja przetargowa (3)

Oferta (2)

oświadczenie (3)

OŚWIADCZENIE O DOKONANIU WIZJI LOKALNEJ (2)

Zadzwoń do nas!