23 MAJA – WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Szanowni Spółdzielcy!

We wtorek 30 kwietnia 2024 r. do Państwa skrzynek pocztowych zostało wrzucone pisemne zawiadomienie o zwołaniu przez Zarząd SM „Grunwald” dorocznego Walnego Zgromadzenie Członków Spółdzielni o następującej treści:

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółdzielni zwołuje:

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

 

które odbędzie się  23 maja 2024 r. o godz. 17:00 w Kinie „Grunwald” w Olsztynku przy ulicy Grunwaldzkiej 2.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia .
 2. Odczytanie listy pełnomocników reprezentujących członków Spółdzielni.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Wnioskowej.
 6. Sprawozdania Rady Nadzorczej:

a) z działalności w roku 2023,

b) Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej za rok 2023,

c) dyskusja nad sprawozdaniami.

 1. Podjęcie uchwały:

a) zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej.

 1. Sprawozdania Zarządu Spółdzielni:

a) z działalności w roku 2023,

b) informacja na temat eksploatacji zasobów mieszkaniowych i gospodarki funduszem

remontowym,

c) informacja o sposobie realizacji uchwał i wniosków z ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia,

d) dyskusja nad sprawozdaniami.

 1. Podjęcie uchwał:

a) zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu Spółdzielni,

b) zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023,

c) o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni.

 1. Informacja o realizacji wniosków zawartych w liście polustracyjnym.
 2. Dyskusja na tematy spółdzielcze.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,

b) przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni na fundusz zasobowy.

 1. Przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały o skierowaniu wniosków do realizacji.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2023 oraz projekty uchwał wyłożone będą do wglądu w biurze Spółdzielni i tam zainteresowany Członek Spółdzielni  ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami. (Podstawa prawna: §30 ust 2 Statutu Spółdzielni)

 

Informujemy, że zgodnie z art. 8³ ust. 1¹ Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni mogą uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI „GRUNWALD” W OLSZTYNKU

IMG

IMG_0001

Zadzwoń do nas!