Regulamin monitoringu

REGULAMIN

funkcjonowania monitoringu wizyjnego

na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku

Podstawa prawna:

– Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku;

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

-Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z póź. zm.).

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku, cele monitoringu, miejsca instalowania kamer systemu, reguły rejestracji i zapisu informacji wraz ze sposobem ich zabezpieczenia oraz możliwość udostępnienia danych o zarejestrowanych zdarzeniach osobom trzecim.

§ 2

Celem monitoringu jest:

 1. podniesienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców Spółdzielni;

 2. zapobieganie dewastacji, niszczenia lub kradzieży mienia na terenie Spółdzielni;

 3. rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy/sprawców szkody lub kradzieży
  i odzyskiwaniu utraconego mienia.

§ 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratorów.

 2. Kamery monitoringu znajdują się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku, gdzie monitoring obejmuje głównie teren wokół wiat śmietnikowych.

 3. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważniony jest Prezes Spółdzielni lub osoby przez niego upoważnione.

§ 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.

 3. Administratorem nagrań pochodzących z monitoringu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Olsztynku.

 4. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane
  i przechowywane, uważane są za dane osobowe, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. Obserwacja i rejestracja zdarzeń poprzez monitoring prowadzona jest z poszanowaniem godności człowieka. Nie jest ona prowadzona w sposób, który narusza godność osobistą bądź dyskryminuje obserwowane osoby – w szczególności ze względu na wygląd, płeć, rasę, przynależność etniczną, poglądy czy wyznanie.

 6. Nagrania z monitoringu przechowywane są nie dłużej niż 20 dni, a następnie są automatycznie kasowane.

 7. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin określony
  w ust. 6 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 8. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 6 i 7 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 5

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” przekazana jest do wiadomości publicznej poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery przy wejściach na obszar monitorowany.

 2. Na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku umieszczona jest klauzula informacyjna w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 4. Udostępnianie nagrań jest możliwe w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Prezesa Spółdzielni z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, czas i miejsce zdarzenia objętego tym zapisem.

 6. Kopia zapisu sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom na ich wniosek. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest protokolarnie niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia.

 7. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

§ 6

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy praca wskazane jako podstawa Regulaminu.

§ 7

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia……..

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania,
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) zwanego dalej: „RODO” informuję, że:

1/ Administratorem Pani/ Pana danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald”
w Olsztynku reprezentowana przez Prezesa Zarządu z siedzibą pod adresem:

11- 015 Olsztynek, ul. Kolejowa 13/1 (tel. (89) 519-32-47, e-mail: smgrunwaldolsztynek@gmail.com ).

2/ Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”) w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców
i zapobieganie dewastacji i kradzieży w zasobach Spółdzielni.

3/ Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 20 dni od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one
stanowić dowód w takim postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe podlegają protokolarnemu zniszczeniu.

4/ Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

5/ Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6/ W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

7/ Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Zadzwoń do nas!