Regulamin porządku

REGULAMIN

Zasad użytkowania lokali mieszkalnych oraz zasad porządku domowego

i współżycia mieszkańców

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2021 r. poz. 648 z późniejszymi zmianami),

– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1465
z późniejszymi zmianami),

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

– Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku uchwalony przez Walne Zgromadzenie w 2018 roku.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni oraz zapewnienie warunków właściwego i zgodnego współżycia mieszkańców.

 2. Regulamin określa obowiązki Spółdzielni, członków Spółdzielni, właścicieli lokali, którzy nie są członkami Spółdzielni oraz najemców lokali mieszkalnych w zakresie realizacji celów, o których mowa w pkt. 1.

 3. Członek Spółdzielni, właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni, a także najemca lokalu jest odpowiedzialny w zakresie przewidzianym niniejszym regulaminem za wszystkie osoby wspólnie
  z nim użytkujące lokal stale lub czasowo, a nawet chwilowo w nim przebywające na zasadach i trybie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 4. Budynki i otoczenie oraz wszelkie urządzenia stanowiące mienie Spółdzielni winny być utrzymywane w należytym stanie i otoczone troskliwą opieką Spółdzielni oraz ogółu mieszkańców.

II. UTRZYMANIE STANU TECHNICZNEGO

ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

§ 2

Spółdzielnia zobowiązana jest dbać o stan techniczny budynków, porządek i czystość w otoczeniu budynków, urządzeń stanowiących ich trwałe wyposażenie oraz pomieszczeń wspólnego użytku, takich jak korytarze piwniczne, strychy, suszarnie itp.

§ 3

Spółdzielnia obowiązana jest ponadto:

 1. Wyposażyć budynki w odpowiednie zbiorniki do składowania odpadów i nieczystości oraz zapewnić ich opróżnianie z zachowaniem wymagań sanitarno-porządkowych.

 2. Oznaczyć budynki, lokale i pomieszczenia znajdujące się na terenie osiedla przez umieszczenie na tych obiektach odpowiednich tabliczek informacyjnych lub numerów określających czyją własnością są te obiekty, przy jakiej ulicy się mieszczą i jaką liczbą porządkową są oznaczone.

 3. Dostarczyć i umieścić w łatwo dostępnym i należycie oświetlonym miejscu tablice lub oszklone gabloty.

 4. Na podstawie pisemnego oświadczenia i za zgodą właściciela mieszkania umieścić jego nazwisko na domofonie.

 5. Zapewnić mieszkańcom dogodne i bezpieczne przejścia do budynków i mieszkań, szczególnie w warunkach zimowych.

 6. Zabezpieczyć oświetlenie klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku oraz terenów osiedlowych.

 7. Zabezpieczyć dostęp do zaworu gazowego oraz zabezpieczyć znajdujące się na klatkach schodowych tablice elektryczne przed osobami postronnymi.

 8. Dokonywać wszelkich okresowych przeglądów instalacji wynikających z przepisów prawa budowlanego.

§ 4

Do obowiązków Spółdzielni należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z póź. zm.):

 1. Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych:

 1. w pokojach, przedpokoju i kuchni w wysokości + 20oC,

 2. w łazience + 24oC .

Dopuszcza się odchylenie od temperatury ± 2oC.

 1. Zapewnienie mieszkańcom dostawy ciepłej wody.

 1. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, WŁAŚCICIELI LOKALI NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI ORAZ WYNAJMUJĄCYCH LOKALE MIESZKALNE

§ 5

 1. Członek Spółdzielni, właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni oraz wynajmujący lokal jest obowiązany dbać o należyty stan techniczny i konserwację zajmowanego mieszkania, a także jest obowiązany dbać o utrzymanie czystości w pomieszczeniach wspólnego użytku oraz w najbliższym otoczeniu budynku.

 2. Prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu bez zgody Zarządu Spółdzielni jest zabronione.

 3. Warunkiem uzyskania zgody na wykonywanie działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych jest jej nieuciążliwość dla pozostałych mieszkańców i złożenie zobowiązania wnoszenia opłat z tytułu większej intensywności użytkowania lokalu zwiększającej ponoszone przez Spółdzielnię koszty oraz wnoszenie większych opłat za usługi komunalne (woda i kanalizacja, wywóz śmieci).

 4. Decyzja Zarządu o wyrażeniu zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym winna określać zasady wnoszenia zwiększonych opłat, o których mowa w ust. 3.

§ 6

Wszelkie przeróbki w mieszkaniach i pomieszczeniach ogólnego użytku, względnie poważniejsze zmiany, zmiany konstrukcyjne (stawianie lub rozbieranie ścian, budowa lub przebudowa balkonów oraz zadaszeń, logii, instalowanie dodatkowych kranów lub wanien, zmiany w instalacji grzewczej c.o.) mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą Zarządu przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego.

§ 7

 1. Zabronione są wymiany oraz naprawy bezpieczników instalacji elektrycznej poza obrębem mieszkania we własnym zakresie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w ww. zakresie należy niezwłocznie zawiadomić Spółdzielnię.

 2. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych, powodujących zakłócenia w odbiorze programu radiowego i telewizyjnego.

 3. W piwnicach nie wolno bez zgody Spółdzielni instalować dodatkowych punktów świetlnych, punktów czerpania wody itp.

§ 8

 1. Wchodzenie na dachy budynków bez zgody Spółdzielni jest surowo zabronione.

 2. Zakładanie na dachu anten radiowych i telewizyjnych wymaga zgody Spółdzielni.

§ 9

Na okres zimowy użytkownicy mieszkań powinni zabezpieczyć mieszkania przed utratą ciepła poprzez uszczelnienie drzwi, okien, okienek piwnicznych i prawidłowe wietrzenie mieszkań (przy zakręconych zaworach kaloryferów) oraz zamykanie okien i drzwi na klatkach schodowych.

§ 10

 1. Na czas dłuższej nieobecności zobowiązuje się użytkowników mieszkań do zabezpieczenia
  i odłączenia wszelkich instalacji (woda, gaz, energia elektryczna).

 2. Koszty napraw szkód wyrządzonych w lokalach z winy innego mieszkańca (np. pozostawienie otwartego kranu i zalanie mieszkania niżej położonego) obciążają mieszkańca, który spowodował szkodę. To samo dotyczy przypadku szkody powstałej w innych lokalach z powodu nieutrzymywania przez mieszkańca w należytym stanie technicznym urządzeń technicznych w danym lokalu, jeżeli taki obowiązek należy do mieszkańca danego lokalu, a także w przypadku dokonywania przez mieszkańca w jego lokalu lub balkonie napraw, których skutkiem jest pogorszenie używalności innych lokali lub balkonów bądź ich uszkodzenie.

 3. W celu skontrolowania stanu urządzeń technicznych i ogólnego stanu mieszkania użytkownik obowiązany jest do udostępnienia wejścia do mieszkania upoważnionym pracownikom Spółdzielni lub Komisji przeprowadzającej przegląd techniczny.

 4. Wszelkie uszkodzenia wodomierzy należy niezwłocznie zgłaszać w Spółdzielni celem naprawy lub wymiany. Mieszkaniec jest obowiązany do udostępnienia lokalu w celu kontroli i odczytania wodomierzy przez upoważnionego pracownika Spółdzielni.

IV. ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I NA TERENIE SPÓŁDZIELNI

§ 11

Prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnych budynków oraz w ich otoczeniu wykonuje zatrudniona przez Spółdzielnię firma sprzątająca.

Do obowiązków firmy sprzątającej należy:

 1. Sprzątanie chodników i terenu przylegającego do budynków.

 2. Koszenie terenów zielonych oraz jego sprzątanie.

 3. Usuwanie z chodników śniegu, lodu oraz zapobieganie gołoledzi.

 4. Powiadomienie Spółdzielni o rażących lub uporczywych przypadkach naruszania regulaminu przez mieszkańców.

 5. Sprzątanie korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń ogólnego użytkowania.

 6. Mycie drzwi, okien klatek schodowych oraz ścian malowanych farbami wodoodpornymi.

§ 12

Do obowiązków mieszkańców należy:

 1. Utrzymanie mieszkań pod względem czystości i higieny w stanie zgodnym z ogólnie przyjętymi standardami.

 2. Przestrzeganie czystości na klatkach schodowych, w piwnicach, pomieszczeniach wspólnych oraz w otoczeniu budynków.

 3. Wynoszenie śmieci i odpadków wyłącznie do pojemników zainstalowanych przez Spółdzielnię w wiacie przypisanej do bloku, w którym mieszka, stosując odpowiednią segregację. Wiaty śmietnikowe każdy mieszkaniec jest zobowiązany, po wyrzuceniu odpadów, zamykać na klucz dostarczony przez administrację Spółdzielni. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania płynów, mieszkaniec zobowiązany jest do ich uprzątnięcia.

 4. Utrzymanie stanu estetycznego balkonu. W szczególności wyeliminowanie zagracenia i suszenia bielizny na balkonach w sposób widoczny, tj. powyżej balustrady balkonowej.

 5. Usuwanie śmieci, a w zimie śniegu i lodu z balkonów, i pomieszczeń przynależnych do ich lokali.

§ 13

Zabrania się mieszkańcom:

 1. Wykonywania czynności zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu współmieszkańców.

 2. Składowania jakichkolwiek śmieci w tym mebli, elektrośmieci oraz odpadów budowlanych lub części samochodowych przy i w wiatach śmietnikowych. Odpady wielkogabarytowe oraz elektrośmieci mieszkańcy spółdzielni mogą składować na placu gospodarczym Spółdzielni znajdującym się przy kotłowni za budynkiem Kolejowa 13, po uprzednim powiadomieniu administracji. Pozostałe odpady mieszkańcy są zobowiązani do wywiezienia na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącym się w miejscowości Wilkowo 24 (Oczyszczalnia Ścieków).

 3. Umieszczania przedmiotów tarasujących przejście na terenie dróg ewakuacyjnych, a także w miejscach mogących utrudnić gaszenie pożaru lub dojazd służb ratunkowych.

 4. Wyrzucania przez okna i drzwi balkonowe śmieci, w tym puszek, butelek, niedopałków papierosów oraz resztek żywności.

 5. Dokarmiania ptactwa i innych zwierząt na balkonach oraz z balkonów poprzez wyrzucanie karmy lub resztek żywności na trawniki lub chodniki.

 6. Przekazywania i udostępniania kluczy do wiat śmietnikowych osobom trzecim.

 7. Wprowadzania do kanalizacji przedmiotów mogących zahamować odpływ. W razie zatkania pionów kanalizacyjnych winni mają obowiązek pokrycia kosztów udrożniania i strat wynikłych z zatkania pionów.

 8. Wjeżdżania pojazdami na chodniki i trawniki.

 9. Zalewania elewacji, okien i balkonów położonych poniżej.

 10. Przechowywania na balkonach przedmiotów oszpecających oraz użytkowania urządzeń do grillowania.

 11. Umieszczania w miejscach wspólnego użytkowania, na klatkach schodowych, wejściach do budynku, w korytarzach piwnic prywatnych przedmiotów takich jak wózki, rowery, sanki, meble i inne.

 12. Zabrania się spożywania wszelkich napojów alkoholowych na klatkach schodowych, ławeczkach, piwnicach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku oraz w obrębie budynków, tj. na podwórkach, placu zabaw i chodnikach.

 13. Drzwi wejściowe do piwnic powinny być stale zamykane na klucz.

 1. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

§ 14

 1. W piwnicach nie wolno przechowywać żadnych materiałów łatwopalnych. W korytarzach piwnicznych ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie wolno ustawiać i gromadzić żadnych przedmiotów.

 2. Palenie papierosów i używanie otwartego ognia w piwnicach i klatkach schodowych jest zabronione. Wszelkie instalacje elektryczne powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym.

VI. ZASADY ZGODNEGO WSPÓŁŻYCIA

§ 15

 1. Warunkiem zgodnego współżycia mieszkańców osiedla / budynku jest wzajemna pomoc, poszanowanie spokoju i godności osobistej wszystkich mieszkańców.

 2. Dzieci powinny bawić się w miejscach wydzielonych, przeznaczonych na ten cel. Należy przestrzegać, aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach, trawnikach itp., a także, aby zbyt hałaśliwą zabawą nie zakłócały spokoju mieszkańców. Za niewłaściwe zachowanie i szkody wyrządzone przez dzieci, jak brudzenie ścian, niszczenie urządzeń w budynkach, niszczenie zieleńców itp. odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

 3. Na terenie Spółdzielni i w budynkach obowiązuje w godzinach od 2200 do 600 cisza nocna. W tych godzinach w szczególności należy:

 1. wyciszyć odbiorniki radiowe i telewizyjne,

 2. zaprzestać głośnej gry na instrumentach, zabaw, głośnego śpiewania itp.,

 3. korzystać w sposób niezakłócający spokój sąsiadów z urządzeń domowych, tj. odkurzacze itp.

 1. Trzepanie dywanów i chodników możliwe jest w godzinach od 800 do 2000 jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. Zakazuje się wykonywania ww. pracy w niedziele i święta.

 2. Wykonywanie przez lokatorów prac remontowych w mieszkaniach z użyciem hałasującego sprzętu, takiego jak: wiertarki, piły, młoty itp. możliwe jest w godzinach od 800 do 2000. Zakazuje się wykonywania ww. prac w niedziele i święta.

 3. Niezależnie od obowiązku przestrzegania ciszy nocnej, w przypadku przebywania w sąsiednim mieszkaniu osoby obłożnie chorej lub rodziny z niemowlęciem, należy również w ciągu dnia dostosować natężenie dźwięku odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz ograniczyć głośną grę na instrumentach i hałaśliwe zabawy.

§ 16

 1. W przypadku trzymania w mieszkaniu psów, kotów lub innych zwierząt ich właściciele powinni zapewnić im odpowiednią opiekę i przestrzegać wymogów sanitarno-porządkowych, w szczególności należy usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta na klatce schodowej lub innym pomieszczeniu budynku, służącemu do wspólnego użytku oraz z chodników ulic dojazdowych, a także z terenów zielonych wokół budynków.

 2. Psa należy wyprowadzać tylko na smyczy. Ze względu na szkody czynione przez psy w zieleni, spuszczanie ich ze smyczy na terenach osiedla jest zabronione. Nie wolno wprowadzać psa na plac zabaw dziecięcych.

 3. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców osoby posiadające psy obowiązane są bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących zasad postępowania w razie wystąpienia choroby zakaźnej psa.

 4. Na terenie Spółdzielni obowiązują zapisy Uchwały nr XVIII-165/2020 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olsztynek dotyczące sposobu obchodzenia się właścicieli z psami.

 5. Na terenie Spółdzielni i budynków zabrania się hodowli wszelkiego rodzaju zwierząt użytkowych, (np. królików) itp. oraz ptaków (np. gołębi) i gadów.

 6. Zakazuje się na terenie Spółdzielni prowadzenia hodowli i hoteli dla zwierząt.

§ 17

 1. Na terenie dróg i parkingów osiedlowych obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450).

 2. Parkowanie motocykli i samochodów jest dopuszczalne w miejscach do tego wyznaczonych. Nie można parkować pojazdów na terenach zielonych, chodnikach, ciągach komunikacyjnych. Zabrania się tarasowania dróg dojazdowych do wiat śmietnikowych oraz parkowania na kopertach przy tych wiatach.

§ 18

 1. Ogródki przydomowe znajdują się na terenie wspólnym danej nieruchomości.

 2. Pierwszeństwo do zagospodarowania ogródka przydomowego mają zamieszkujący na parterach członkowie Spółdzielni / właściciele, pod warunkiem utrzymania porządku
  i zachowania estetyki tego terenu.

 3. Za zgodą ponad połowy członków Spółdzielni / właścicieli mieszkań klatki przyległej do przedmiotowego ogródka, zagospodarować może członek Spółdzielni / właściciel danej klatki, inny niż ten, o którym mowa w ust. 2.

 4. Członek Spółdzielni / właściciel użytkujący ogródek przydomowy powinien złożyć do Spółdzielni pisemne oświadczenie, w którym zobowiązuje się do stałego porządkowania terenu ogródka, nie stawiania stałych zabudów i ogrodzeń oraz stosowania się do wszelkich poleceń Spółdzielni w zakresie gospodarowania przydomowego ogródka.

 5. Zabrania się na terenach zielonych oraz w ogródkach przydomowych zasadzać drzew
  i krzewów, które w latach późniejszych osiągną wysokości powyżej 2 m.

 6. W przypadku jakichkolwiek skarg w zakresie nie stosowania się do zaleceń, o których mowa w ust. 4 sprawa będzie rozpatrzona przez Zarząd Spółdzielni oraz Radę Nadzorczą.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy firmy sprzątającej, konserwatorów należy do kompetencji Prezesa Zarządu. Rozpatrywanie skarg i wniosków ogólnych dotyczących pracy Administracji należy do Rady Nadzorczej.

 2. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Administracji w dniach i godzinach ustalonych przez Spółdzielnię lub poprzez stronę internetową Spółdzielni (smgo.pl)

 3. Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane przez właściwą komórkę w ciągu 30 dni, o ile nie wymagają szerszych wyjaśnień i zebrania dodatkowych materiałów, w przeciwnym razie obowiązuje jednomiesięczny termin udzielenia odpowiedzi. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do dwóch miesięcy.

§ 20

 1. Administracja Osiedla obowiązana jest informować mieszkańców o przeglądach budynków, terminach usunięcia awarii, dokonywaniu dezynsekcji itp.

 2. W tym celu na każdej klatce schodowej budynku powinny być zawieszane tablice informacyjne. Ponadto każda informacja publikowana będzie na stronie internetowej Spółdzielni (smgo.pl).

 3. Niedopuszczalne jest przyklejanie ogłoszeń i informacji do ścian i drzwi wejściowych do budynku.

§ 21

 1. W przypadku nieprzestrzegania przez Członków Spółdzielni lub osoby zamieszkujące na terenie Spółdzielni zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Spółdzielnia ma prawo w stosunku do osoby/osób naruszających te zasady zastosować sankcje przewidziane przepisami Statutu Spółdzielni oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, a także ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o własności lokali.

 2. Zastosowanie przez Spółdzielnię sankcji określonych w ust. 1 nie wyłącza możliwości zastosowania przez właściwe organy państwowe sankcji w stosunku do osób naruszających określone normy postępowania przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takich jak:

 1. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 nr 12 poz. 114 z późn. zm.), Dz.U. 2021 poz. 281 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.), Dz.U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.
 3.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.), Dz. U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.
 4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), Dz. U. 2020 poz. 55 z późn. zm.
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.), Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.
 6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z póź. zm.), Dz. U. 2021 poz. 624 t.j.
 7.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) Dz. U. 2019 poz. 2277 z późn. zm.

Wskazane wyżej akty prawne przewidują sankcje karno-administracyjne między innymi za:

 • niewykonanie obowiązków w zakresie sanitarno-porządkowym przez Administrację oraz mieszkańców,

 • zaśmiecanie miejsc przeznaczonych do użytku powszechnego, tj. ulic, placów, zieleńców itp., uszkadzanie urządzeń przeznaczonych do utrzymania czystości, np. śmietników, niszczenie roślinności, trawników, wycinanie drzew i krzewów,

 • zniszczenie i dewastację wspólnego mienia, np. elewacji budynków, klatek schodowych, domofonów, drzwi wejściowych itp., spowodowanie lub dopuszczenie do marnotrawstwa wody /przecieki/ przez zaniedbanie utrzymania w należytym stanie urządzeń instalacji wodnych.

§ 22

Traci moc dotychczasowy „Regulamin używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 02 lutego 1998 r.

§ 23

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku Uchwałą Nr 13/2021 w dniu 28 kwietnia 2021 roku i obowiązuje od dnia jej podjęcia.

Zadzwoń do nas!