Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku

REGULAMIN

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku

 1. Podstawy działania Rady Nadzorczej

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów określonych w:

 • ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.),
 • ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.),
 • ustawie z dnia 5 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1024 z późn. zm.),
 • postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.
 1. Skład Rady Nadzorczej

§ 2

 1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków Spółdzielni wybranych prze Walne Zgromadzenie spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od posiedzenia Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana do posiedzenia Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru na następną kadencję.
 3. Nie można być członkiem Rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

§ 3

 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są według zasad określonych w § 41 Statutu.
 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez tę osobę prawną.
 3. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba karana za przestępstwa przeciwko mieniu.
 4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany, a także na skutek śmierci członka.
 5. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
 1. odwołania większością 2/3 głosów przez Walne zgromadzenie,
 2. zrzeczenie się mandatu,
 3. ustania członkostwa z [powodu wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia z członkostwa,
 4. odwołania pełnomocnika przez osobę prawną.
 1. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady.

§ 4

Walne Zgromadzeni na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasa z powodu śmierci członka lub członek go utracił, dokonuje wyboru innego członka Rady do końca kadencji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 5

 1. Członkowie rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
 2. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
 1. inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
 2. podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.
 1. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 1 – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.
 1. Zakres działania Rady Nadzorczej

§ 6

 1. Zadaniem Rady Nadzorczej jest sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Spółdzielni. Zakres działania Rady Nadzorczej określa § 45 Statutu Spółdzielni.
 2. Rada Nadzorcza przed podjęciem uchwał w sprawach pracowników zatrudnionych w Spółdzielni winna wysłuchać stanowiska Zarządu Spółdzielni.
 3. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 4. Roczne sprawozdania Rady Nadzorczej przedkładane są Walnemu Zgromadzeniu. Sprawozdania zawierają między innymi ocenę wyników kontroli i rocznych zamknięć rachunkowych Spółdzielni i są zatwierdzone przez Radę Nadzorczą i podpisywane przez przewodniczącego Rady oraz członków Komisji Rewizyjnej, Odmowę podpisania sprawozdania rocznego należy umotywować pisemnie i załączyć do sprawozdania.

§ 7

 1. O przyjęciu w poczet członków Spółdzielni decyduje Rada Nadzorcza w trybie i na zasadach określonych w regulaminie przyjmowania członków uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
 1. Uchwała o przyjęciu członków spółdzielni powinna być podjęta najdalej w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet przyjęcia członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu 2 tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania od tej uchwały do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia zainteresowanemu odpisu uchwały wraz z jej uzasadnieniem.
 2. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu członków spółdzielni, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. O terminie Walnego zgromadzenia, na którym będzie rozpatrywane odwołanie zainteresowanego, powinien być zawiadomiony na piśmie. W przypadku przybycia zainteresowanego na Walne Zgromadzenie przewodniczący obrad jest zobowiązany na wniosek zainteresowanego udzielić mu głosu przed podjęciem przez walne Zgromadzenie uchwały w jego sprawie. Nieprzybycie zainteresowanego na Walne Zgromadzenie nie wstrzymuje rozpoznania jego odwołania. O treści uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie w sprawie zainteresowanego powinien być zawiadomiony na piśmie poprzez doręczenie mu odpisu uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności zainteresowanego ma on prawo zaskarżyć uchwałę Walnego Zgromadzenia do Sądu w ciągu 6 tygodni od dnia doręczenia mu tej uchwały.
 3. Rada Nadzorcza nie może odmówić przyjęcia w poczet członków:
 1. Nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 2. Nabywcy ekspektatywy odrębnej własności lokalu,
 3. Nabywcy prawa odrębnej własności lokalu,
 4. Spadkobiercom, zapisobiorcom i licytantom z zastrzeżeniem ustaleń § 10 ust. 3 statutu,
 5. Osobom, którym przysługuje roszczenie określone w § 67 ust. 1 statutu,
 6. Osobie, której małżonek jest członkiem spółdzielni, chyba że istnieją przesłanki do wykluczenia małżonka ze spółdzielni.
 1. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

§ 8

 1. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach Rady Nadzorczej zwołanym przez przewodniczącego walnego Zgromadzenia pod jego przewodnictwem, nie później niż w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia wyborów, rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady, jego zastępcę i sekretarza oraz powołuje Komisję Rewizyjną.
 2. W miarę potrzeby Rada może powołać również komisje niestałe dla opracowania określonych zadań.
 3. Każda komisja Rady składa się przynajmniej z 2 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz jego zastępcę.
 4. Komisje Rady działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalone przez Radę. Każda Komisja Rady na podstawie upoważnienia Rady udzielonego przy zatwierdzeniu jej regulaminu jest upoważniona do wykonania w ustalonym dla niej zakresie czynności nadzorczo-kontrolnych i przekazywania bezpośrednio Zarządowi spółdzielni wniosków i zaleceń wynikających z tych czynności, zatwierdzonych przez Prezydium Rady.
 5. Komisje Rady, każda w ustalonym dlań zakresie, są zobowiązane do przedstawiania Radzie informacji o wynikach swoich prac, o realizacji wysuniętych przez nie wniosków i zaleceń wydanych Zarządowi Spółdzielni, o przebiegu i realizacji planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni i jej stanie gospodarczym.
 6. Uchwały Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
 7. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

§ 9

 1. Przewodniczący Rady, jego zastępca i sekretarz stanowią Prezydium Rady.
 2. Zadaniem prezydium jest wykonywanie czynności zleconych przez Radę oraz koordynacja działalności Rady i powołanych komisji.
 3. Do obowiązków Prezydium Rady należy:
 1. opracowanie projektów planów pracy Rady i sprawozdań z jej działalności,
 2. przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad i ustalenie terminów posiedzeń,
 3. nadawanie biegu uchwałom i czuwanie nad ich realizacją,
 4. koordynacje pracy komisji Rady,
 5. ustalenie dyżurów członków rady,
 6. utrzymanie bezpośredniej więzi z pracownikami Spółdzielni oraz z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Spółdzielni,
 7. organizowanie współdziałania ze służbą lustracyjną związków spółdzielczych,
 8. utrzymanie bezpośrednich kontaktów z organami samorządu mieszkańców i Radą Miasta.

§ 10

 1. Prezydium Rady Nadzorczej między posiedzeniami Rady jest uprawnione do podejmowania uchwał w sprawach:
 1. kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów spółdzielczych i poszczególnych jej członków,
 2. rozpatrywania skarg na działalność Zarządu
 3. czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach,
 4. ustalanie zadań premiowych dla członków Zarządu i przyznawanie premii za ich wykonanie
 1. Przy wszelkich czynnościach prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu Radę reprezentują upoważnieni prze nią członkowie Prezydium, w tym przewodniczący Rady lub jego zastępca.
 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej, tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 11

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący lub jego zastępca w miarę potrzeby – co najmniej raz na kwartał.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 złonków Rady lub na wniosek zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosków.

§ 12

 1. Termin i porządek obrad Rady ustala Prezydium Rady Nadzorczej.
 2. Porządek obrad każdego posiedzenia powinien między innymi przewidywać:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,
 2. Omówienie wykonania uchwał Rady.
 1. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad doręcza się członkom Rady na 5 dni prze wyznaczonym terminem. W miarę możliwości do zawiadomienia powinny być dołączone projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrzone prze Radę.
 2. Na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad członek może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o zmianę i uzupełnienie porządku obrad.
 3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.
 4. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia albo wykreślenia z rejestru członków o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany prawidłowo zawiadomiony nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzeć sprawę bez jego udziału.

§ 13

 1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium, Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, organy związków zawodowych działających w spółdzielni, pracownicy spółdzielni, rzeczoznawcy i zaproszeni goście.
 2. Członek Rady nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 14

 1. Posiedzenie Rady nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
 2. W sprawach zamieszczonych w porządku obrad po jego przyjęciu wyjaśnienia składają przedstawiciele Zarządu, Komisji lub rzeczoznawcy.

Dyskusję otwiera przewodniczący udzielając głosu według kolejności zgłaszania się z wyjątkiem spraw dotyczących sposobu obradowania i głosowania, w którym przysługuje głos poza kolejnością.

 1. Uchwały Rady są ważne jeżeli zostały podjęte w obecności większości jej członków w tym przewodniczącego lub jego zastępcy i były objęte porządkiem obrad.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyboru lub odwołania członków Zarządu. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
 3. Uchwały Rady nadzorczej regulujące stosunki miedzy Spółdzielnią a członkami, jak np. uchwały dotyczące zasad ustalania wysokości czynszów, porządku domowego oraz ze stosunku członkostwa itd., powinny być podane do wiadomości członków za pośrednictwem Zarządu Spółdzielni w ciągu 14 dni od daty podjęcia. Uchwały w tych sprawach zapadają większością ¾ głosów obecnych członków Rady.
 4. W razie gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie go dotyczącej.

§ 15

 1. Posiedzenia Rady nadzorczej są protokołowane. Protokołu są przechowywane w biurze Spółdzielni i każdy zainteresowany może żądać wglądu do protokołu.
 2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
 3. Protokół z posiedzenia Rady podpisują: przewodniczący względnie zastępca oraz sekretarz Rady.
 1. Wybory członków Zarządu Spółdzielni

§ 16

 1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni.
 2. Kandydatów na członków Zarządu obecni na zebraniu zgłaszają bezpośrednio do przewodniczącego zebrania. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
 3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto żądać osobistej obecności kandydat na posiedzeniu.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów i zarządza się wybieranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
 5. Komisja skrutacyjna przygotowuje kartki wyborcze.

§ 17

 1. Głosowanie odbywa się przez włożenie kartki wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
 2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
 3. W przypadku gdy liczba nazwisk na włożonej do urny kartce jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu, uznaje się kartkę za nieważną.
 4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
 5. Do Zarządu Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy otrzymali w wyborach największą ilość głosów.
 1. Posiedzenie Prezydium Rady

§ 18

 1. Posiedzenia Prezydium Rady zwoływane są przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę.
 2. Posiedzenia Prezydium Rady odbywają się w miarę potrzeby przynajmniej raz w miesiącu.
 3. Uchwały Prezydium Rady są ważne jeżeli zostały podjęte większością głosów w obecności większości członków Prezydium, w tym przewodniczącego Rady lub jego zastępcy.
 4. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca i sekretarz.

§ 19

Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej są protokołowane.

Protokół podpisują przewodniczący oraz sekretarz Rady Nadzorczej.

§ 20

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu Spółdzielni. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu „Prezesa”.
 2. Członek Zarządu Spółdzielni „Prezes” i członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 3. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub ich kierownikami bieżącej działalności Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
 4. Członek Zarządu i Rady winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkody odpowiada za nie osobiście.
 5. Do odpowiedzialności członków Zarządu i Rady mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników.

W wypadkach, w których przepisy te powodują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do członków Zarządu lub Rady niezatrudnionych w Spółdzielni, kwotę w wysokości trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego Spółdzielni za ostatni kwartał.

 1. Postanowienia końcowe

§ 21

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń w wysokości:

 1. przewodniczący Rady Nadzorczej – 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę
 2. członkowie Komisji Rewizyjnej lub inni komisji Rady – 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę
 3. pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę

§ 22

 1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku z dnia 12 czerwca 2015 r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.
 2. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 27 czerwca 2008 r.

Zadzwoń do nas!