Regulamin zwierząt domowych

REGULAMIN

OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

GRUNWALD” W OLSZTYNKU

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z pózn. zm.).

2. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz.

1222 z póżn. zm. ).

3. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016 r.

poz. 250 z późn. zm. ).

4. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. poz. 1220 z późn. zm ).

5. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ).

6. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 1

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie

utrzymywanych zwierząt oraz mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa

i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla

ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

publicznego.

3. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy :

1) wyposażenie psa w obrożę,

2) stały i skuteczny nadzór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,

3) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta

w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego,

a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i ternach zielonych.

Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób

niewidomych, korzystających z psów przewodników.

4. Dopuszcza się umieszczanie psich odchodów w koszach na drobne odpady pod warunkiem,

że są one w worku foliowym.

§ 2

1. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować

odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy zagrażające otoczeniu wyłącznie przez osoby

dorosłe.

2. Zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia muszą być

wyprowadzane w kagańcu i na smyczy.

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez

ludzi, przy nałożenia mu kagańca i jedynie w miejscach, gdzie właściciel lub opiekun ma

możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy

psów zagrażających otoczeniu.

§ 3

Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno :

1) wprowadzać psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw oraz

piaskownic dla dzieci,

2) pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu,

3) dopuszczać do zakłócania ciszy i spokoju poprzez zwierzęta domowe, np. umieszczając je

przez większą część dnia na balkonie.

§ 4

Osoby posiadające psa zobowiązane są :

1) zgłosić psa do rejestracji w Urzędzie Miasta i biurze Spółdzielni lub zaczopować,

2) poddawać obowiązującym szczepieniom ochronnym, wymaganym przez odpowiednie

służby weterynaryjne,

3) w przypadku posiadania psa rasy uznanej za agresywną posiadać zezwolenie na jego

posiadanie od stosownego organu,

4) dokonywania opłat od posiadania psa do dnia 30 kwietnia każdego roku w wysokości

uchwalonej przez Radę Miasta.

§ 5

1. Osoby utrzymujące gady, płazy, ptaki, stawonogi w tym : pajęczaki i owady oraz inne

zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych, zobowiązani są zabezpieczyć te zwierzęta

przed wydostaniem się z pomieszczenia do innego mieszkania lub na tereny przeznaczone

do wspólnego użytku.

2. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne należące do gatunków niebezpiecznych dla życia

i zdrowia ludzi są zobowiązani do ich przetrzymywania zgodnie z warunkami określonymi

przepisami wydanymi przez odpowiedni organ na podstawie Ustawy z dnia 16. 04. 2004 r.

o ochronie przyrody.

3. Zwierzęta egzotyczne mogą przebywać na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku,

jedynie na uwięzi lub w klatce.

§ 6

Usuwanie zwłok zwierzęcych możliwe jest jedynie poprzez oddanie ich do utylizacji w odpowiedniej jednostce.

§ 7

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowe „Grunwald” w Olsztynku oraz osoby czasowo przebywające na terenie osiedla spółdzielczego.

§ 8

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku w dniu 23 maja 2017 r. uchwałą Nr 19 / 2017 i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zadzwoń do nas!