Statut

STATUT

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

GRUNWALD”

w Olsztynku

TEKST JEDNOLITY

2018 ROK

SPIS TREŚCI

Spis treści ——————————————————————————————————————– 2

1. Postanowienia ogólne oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni ————————————— 3

2. Członkowie, ich prawa i obowiązki ——————————————————————————— 5

2.1. Członkostwo w Spółdzielni ————————————————————————————- 5

2.2. Prawa członków ————————————————————————————————— 7

2.3. Obowiązki członków ———————————————————————————————- 8

2.4. Ustanie członkostwa ———————————————————————————————- 9

3. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze —————————————————————————— 10 4. Organy Spółdzielni —————————————————————————————————– 10

4.1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni —————————————————————- 11

4.2. Rada Nadzorcza —————————————————————————————————- 16

4.3. Zarząd —————————————————————————————————————- 20

4.4. Przepisy wspólne dla Rady i Zarządu ———————————————————————— 22

5. Tytuły prawne do lokali ———————————————————————————————— 23

5.1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego ————————————————- 23

5.2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ——————————————– 26

5.3. Prawo odrębnej własności do lokalu ————————————————————————– 27

5.4. Najem lokalu ——————————————————————————————————- 29

6. Zasady zaspokajania potrzeb lokalowych ————————————————————————- 30

6.1. Zamiana lokali —————————————————————————————————— 30 7. Zasady wnoszenia wkładów oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu ————— 31

7.1. Zasady ogólne, wkłady dla ustanowienia tytułu prawnego do lokalu nowobudowanego ——— 31

7.2. Wkłady mieszkaniowe i budowlane —————————————————————————- 32

7.3. Wkłady wymagane dla ustanowienia tytułu prawnego do lokalu, do którego wygasło

prawo innej osoby ———————————————————————————————— 33

7.4. Rozliczenie z tytułu wkładu w razie wygaśnięcia prawa do lokalu ————————————- 33

8. Przekształcenie tytułów prawnych do lokali ———————————————————————— 34

8.1. Zasady ogólne ——————————————————————————————————- 34

8.2. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie

prawo do lokalu mieszkalnego ———————————————————————————- 35

8.3. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe

prawo do lokalu mieszkalnego ———————————————————————————- 35

9. Gospodarka Spółdzielni ————————————————————————————————- 36

9.1. Zasady ogólne ——————————————————————————————————- 36

9.2. Inwestycje, modernizacja —————————————————————————————– 37

9.3. Opłaty eksploatacyjne ———————————————————————————————- 37

9.4. Rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu —————————————————- 39

10. Przepisy przejściowe i końcowe ————————————————————————————– 39

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁDZIELNI

§ 1

 1. Spółdzielnia nosi nazwę : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald”, w Olsztynku zwana dalej Spółdzielnią.

 2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Olsztynek.

 3. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

 4. Ilekroć w Statucie Spółdzielni jest mowa o Zarządzie Spółdzielni lub członkach Zarządu należy rozumieć „Prezesa”.

§ 2

Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

§ 3

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie :

 • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2017 poz. 1560

z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zwanej dalej u.s.m. (Dz.U.2018 poz. 845 z późn. zm.),

 • innych ustaw,

 • niniejszego Statutu i uchwalonych na jego podstawie regulaminów.

§ 4

 1. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

 2. Przez lokal o innym przeznaczeniu należy rozumieć lokal inny niż mieszkalny.

 3. Spółdzielnia nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

1) obsługa nieruchomości na własny rachunek,

 1. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

 2. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

 3. wynajem nieruchomości na własny rachunek,

 4. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

2. Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:

 1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,

 2. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, lub lokali o innym przeznaczeniu,

 3. budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

 4. budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

 5. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

 6. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni,

 7. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni,

 8. zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości,

 9. wynajmowanie nieruchomości na własny rachunek.

§ 6

Dla realizacji zadań określonych w § 5 Spółdzielnia:

1) nabywa potrzebne jej tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste,

2) prowadzi działalność inwestycyjną,

3) zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność i współwłasność Spółdzielni,

jak również nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni,

§ 7

1. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia

jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej

nieruchomości.

2. Poprzez zarządzanie tymi nieruchomościami rozumie się podejmowanie wszelkich

decyzji i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania

nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również

do uzasadnionego inwestowania w te nieruchomości.

§ 8

1. Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych, dla

realizacji zadań określonych w § 5 ust. 2.

2. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do

innych organizacji gospodarczych oraz wystąpieniu z nich jest Walne Zgromadzenie,

które również podejmuje decyzje w przedmiocie zbycia części udziałów (akcji) tych

organizacji.

§ 9

1.Spółdzielnia buduje lub nabywa budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych

budynkach lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.

2.Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali osobom nie będącym członkami Spółdzielni.

3.Organem uprawnionym do określenia kryteriów organizacyjnych i finansowych podjęcia

działalności, o której mowa w ust. 1 i 2, jest Walne Zgromadzenie.

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

2.1. Członkostwo w Spółdzielni

§ 10

 1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której przysługuje:

 1. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

 2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

 3. roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z zastrzeżeniem art. 3 ust. 32 pkt 5 i 6 u.s.m ,

 4. roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane „ekspektatywą własności”,

 5. będąca założycielem spółdzielni z zastrzeżeniem art. 3 ust. 9 u.s.m.

 1. Członkiem Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeśli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

 2. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywa własności. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 11

 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu.

 2. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.

 3. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni.

§ 12

Członkostwo w Spółdzielni powstaje z chwilą:

 1. nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6,

 2. nabycia ekspektatywy własności,

 3. nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

 4. zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej,

 5. upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 u.s.m, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 lub 3 u.s.m, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3 u.s.m., złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6,

 6. prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4 w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 u.s.m, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba.

§ 13

 1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom.

 2. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 14

 1. Zarząd Spółdzielni na posiedzeniu Zarządu przyjmuje do wiadomości fakt nabycia członkostwa, dokonując odpowiedniego wpisu w protokole z posiedzenia. Pismo zawierające informację o nabyciu członkostwa otrzymuje członek Spółdzielni, a kopię tego dokumentu składa się do akt członkowskich, dokonując jednocześnie zmian w Rejestrze Członków.

 2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków właściciela lokalu jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanej przez osobę ubiegającą się o członkostwo. Za właściciela nie posiadającego zdolności do czynności prawnych deklarację członkowską składa jego przedstawiciel ustawowy.

 3. Deklaracja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko, datę urodzenia, imię ojca – w przypadku osób fizycznych, w odniesieniu do osób prawnych nazwę podmiotu,

 • PESEL – osoba fizyczna, NIP – osoba prawna,

 • adres lokalu z jego oznaczeniem mieszkalny/użytkowy,

 • miejsce zamieszkania, w odniesieniu do osób prawnych siedzibę,

 • adres do korespondencji,

 • dane kontaktowe takie jak nr telefonu, e-mail

 1. Wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji wymagają zachowania formy przewidzianej w ust. 2.

 2. Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Rada Nadzorcza Spółdzielni.

 3. Przyjęcie w poczet członków powinno być potwierdzone na deklaracji podpisami dwóch członków Rady Nadzorczej, z podaniem daty uchwały o przyjęciu.

 4. Rada Nadzorcza nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby spełniającej warunki określone w § 10 ust. 1.

 5. Decyzja o przyjęciu w poczet członków powinna być podjęta w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji. O podjętej decyzji Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę, w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 15

Zarząd prowadzi w formie pisemnej Rejestr Członków, zawierający: imię i nazwisko członka oraz miejsce jego zamieszkania, w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, adres i rodzaj lokalu do którego przysługuje lub będzie przysługiwało prawo, datę nabycia członkostwa lub przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania i wypowiedzenia członkostwa, wysokość wniesionych wkładów, a także zmianę danych w tym zakresie.

2.2. Prawa członków

§ 16

 1. Członkowi Spółdzielni przysługuje :

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,

 2. prawo udziału w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika,

 3. prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością,

 4. prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia,

 5. prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i statucie informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami,

 6. prawo żądania w trybie określonym w ustawie oraz w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia,

 7. prawo żądania w trybie określonym w ustawie i Statucie zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw,

 8. prawo zgłaszania projektów uchwał w trybie określonym w ustawie i Statucie,

 9. prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w ustawie i Statucie,

 10. prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub Statutu,

 11. prawo otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni,

 12. prawo żądania odpisu obowiązującego statutu oraz odpisu wydanych na jego podstawie regulaminów,

 13. prawo przeglądania rejestru członków,

 14. prawo do otrzymania kopii protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi,

 15. prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał podjętych przez organy Spółdzielni,

 16. prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni,

 17. prawo zawarcia umowy ze Spółdzielnią o budowę lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni,

 18. prawo zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni,

 19. prawo żądania zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu do którego przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

 20. prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

 21. prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu,

 22. prawo do udziału w nadwyżce bilansowej w rozumieniu art. 76 Ustawy

z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

 1. korzystanie z innych praw określonych w Statucie.

 1. Koszty wydania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 11 i 14 ponosi członek występujący o te odpisy. Koszty te określa Zarząd Spółdzielni.

 2. Odpis Statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie członek otrzymuje bezpłatnie.

2.3. Obowiązki członków

§ 17

Członek obowiązany jest :

 1. przestrzegać przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

 2. wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany,

 3. uiszczać terminowo wszelkie opłaty określone w u.s.m., w niniejszym Statucie i regulaminach,

 4. zawiadomić Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,

 5. korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,

 6. zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,

 7. zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu (przydziale),

 8. przestrzegać regulaminu porządku domowego,

 9. dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jego zabezpieczenie,

 10. niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub

zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,

11) niezwłocznie udostępnić lokal w celu zainstalowania urządzeń pomiarowych

i podzielnikowych dotyczących zużycia wody i ciepła, jak również umożliwić

odczyt wskazań tych urządzeń,

12) udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie

uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia

lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania,

13) udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez

rzeczoznawcę majątkowego,

14) w wypadku wystąpienia z wnioskiem o wyodrębnienie własności lokalu,

pokryć w całości koszty uzyskania z odpowiednich instytucji dokumentów

niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego,

15) w ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,

do którego przysługiwało prawo spółdzielcze, opuścić lokal wraz z osobami

zamieszkującymi w tym lokalu,

16) zachować w tajemnicy wszelkie dane zawarte w dokumentach

udostępnionych przez Spółdzielnię, w szczególności informacje dotyczące

sytuacji finansowej i gospodarczej Spółdzielni oraz zobowiązań wobec

kontrahentów,

17) wykonywać inne obowiązki określone prawem spółdzielczym, u.s.m. lub

niniejszym Statutem.

2.4. Ustanie członkostwa

§ 18

Członkostwo w Spółdzielni ustaje w przypadku:

 1. wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

 2. zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie,

 3. zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie,

 4. zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie,

 5. wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

 6. rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 18 u.s.m.

§ 19

 1. Członkostwo w spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 241 ust. 1 i art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 2. Jeżeli członkowi przysługuje w spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.

§ 20

 1. Członek będący właścicielem lokalu, bądź założycielem Spółdzielni, może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

 2. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i rozpoczyna się od następnego dnia po otrzymaniu przez Spółdzielnię wypowiedzenia członkostwa.

 3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 21

 1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.

 2. Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

§ 22

Zarząd Spółdzielni na podstawie dokumentów potwierdzających ustanie członkostwa dokonuje odpowiednich wpisów w Rejestrze Członków.

3. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

§ 23

 1. Wnioski i skargi członków skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone w ciągu 1-go miesiąca od dnia ich złożenia, w przypadku spraw skomplikowanych w terminie 2-ch miesięcy. O sposobie załatwienia wniosku zainteresowany członek Spółdzielni powinien być zawiadomiony przez Zarząd w formie pisemnej.

 2. W razie odmownego załatwienia wniosku lub skargi Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

 3. Rada Nadzorcza obowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia i powiadomić pisemnie członka o zajętym stanowisku w sprawie. Stanowisko Rady podjęte w trybie odwoławczym jest ostateczne w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§ 24

 1. Wnioski i skargi członków skierowane do Rady Nadzorczej powinny być rozpatrzone w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia Rada Nadzorcza zawiadamia zainteresowanego na piśmie.

 2. Jeżeli wniosek lub skarga zostały rozpatrzone negatywnie członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed terminem jego zwołania.

4. ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 25

 1. Organami Spółdzielni są:

1) Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

 1. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje również w głosowaniu tajnym.

 2. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy uzyskali w wyborach największa liczbę oddanych głosów.

 3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni, uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” w uchwale.

 4. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa Statut oraz regulaminy wydane na jego podstawie.

4.1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

§ 26

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 27

 1. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

 2. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

 3. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, musi być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

 4. Lista pełnomocników podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

 5. Pełnomocnictwo powinno być złożone w sekretariacie Spółdzielni co najmniej 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

 6. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Członek oddaje głos poprzez podniesienie mandatu w przypadku głosowania jawnego lub przez dokonanie skreślenia w karcie do głosowania w przypadku głosowania tajnego.

 7. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni pracownicy Spółdzielni, jako pomoc przy obsłudze obrad oraz inne osoby nie będące członkami Spółdzielni, zaproszeni przez Zarząd Spółdzielni na jego obrady.

 8. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

 9. Pełnomocnik, przed wejściem na salę obrad Walnego Zgromadzenia okazuje dowód tożsamości, podpisuje listę obecności i odbiera mandat uczestnika obrad.

 10. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych. Osoby takie nie mogą być członkami organów Spółdzielni.

 11. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 28

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej,

 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzania sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach,

 3. udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Radzie Nadzorczej,

 4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

 5. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,

 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

 7. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowanie z nich,

 8. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

 9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

 10. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej oraz skarg i wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej,

 11. uchwalanie zmian statutu,

 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

 13. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

 14. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

 15. ogłaszanie składu Rady Nadzorczej,

 16. uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej i jego zmian.

§ 29

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.

 3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:

1) Rady Nadzorczej

2) 1/10 członków.

 1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożona na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

 2. W przypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza.

 3. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia, przez organ spółdzielni zwołuje je Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

 4. Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinni wystąpić do Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spółdzielczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

 5. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 30

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są pisemnie, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części :

  • członkowie Spółdzielni,

  • Związek Rewizyjny, jeżeli Spółdzielnia jest w nim zrzeszona,

  • Krajowa Rada Spółdzielcza.

 1. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

 2. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
  dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do
  wiadomości członków Spółdzielni na 14 dni przed terminem Walnego
  Zgromadzenia, w sposób określony w ust. 1.

§ 31

 1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1, w terminie do 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty, przez co najmniej 10 członków.

 3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

 5. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia dostarcza się członkom Spółdzielni na co najmniej 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 6. Związek Rewizyjny i Krajową Radę Spółdzielczą powiadamia się listownie lub faksem w terminie 3 dni.

§ 32

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków, w sposób określony w § 30 i § 31 Statutu z zastrzeżeniem § 52 ust. 4 Statutu.

 2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

 3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.

 4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

Większość kwalifikowana wymagana jest:

 1. 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały o zmianie statutu Spółdzielni,

 2. 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,

 3. 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,

 4. 3/4 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni,

 1. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

 2. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej uchwała może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 33

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady lub Prezes Zarządu Spółdzielni, gdyby kadencja członków Rady wygasła przed datą zwołania Walnego Zgromadzenia.

 2. Walne Zgromadzenie wybiera prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwaj asesorowie. Wyboru prezydium dokonuje się w głosowaniu jawnym.

Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

 1. Do czasu wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oddane przez członków głosy w głosowaniu jawnym liczone są przez Prezydium Walnego Zgromadzenia.

 2. Po rozpoczęciu obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona odczytuje listę udzielonych pełnomocnictw.

§ 34

 1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym wybierana jest zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie trzech osób, której zadaniem jest:

 1. sprawdzenie czy listy obecności są kompletne, ważności mandatów,

 2. dokonywanie – na żądanie przewodniczącego – obliczania wyników głosowania i podawanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzaniem głosowania,

 3. przygotowanie i przedstawienie listy kandydatów, o ile w porządku obrad przewidziane są wybory do organów Spółdzielni.

 1. Walne Zgromadzenie w miarę potrzeby, może powołać inne komisje spośród członków Spółdzielni.

 2. Na wniosek Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia kompetencje kilku komisji może przejąć jedna z nich.

 3. Komisje wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

 4. Komisje sporządzają protokół ze swojej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

 5. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.

 6. Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

§ 35

 1. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu wg kolejności zgłoszeń.

 2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

 3. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekroczyć 5 minut.

 4. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej, głos może być udzielany poza kolejnością.

 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos.

 6. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

 7. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

  1. sposobu głosowania,

  2. głosowania bez dyskusji,

  3. zakończenia dyskusji,

  4. zamknięcia listy mówców,

  5. zarządzenia przerwy.

 1. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj

mówcy – jeden ,,za” i jeden ,,przeciw” wnioskowi.

 1. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 2. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie niezależnie od zgłoszonych wniosków, oświadczeń do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 36

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący

Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia

uchwały przez Walne Zgromadzenie.

2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje zebranych o wnioskach,

które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania

nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej

kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie

przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.

3. Każda uchwała poddana głosowaniu na Walnego Zgromadzenia powinna mieć nadany

numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została

podjęta.

4. Zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 37

 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.

 2. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

 3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10 lat.

 4. Przebieg obrad danej części Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.

§ 38

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu odbywa się w sposób jawny lub na wniosek większości członków Walnego Zgromadzenia, w sposób tajny.

§ 39

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

 2. O tym czy uchwała jest sprzeczna z ustawą, postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzi w interesy Spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej członków, może zdecydować wyłącznie sąd, w postępowaniu ustanawiającym nieistnienie albo nieważność uchwały bądź w postępowaniu o jej uchylenie.

 3. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.

 4. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nie ustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.

 5. Powództwo o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

 6. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 5 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.

 7. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

  1. Rada Nadzorcza

§ 40

Rada Nadzorcza sprawuje kontrole i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 41

 1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.

 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

 3. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków.

 4. Kadencja Rady Nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

 5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

7. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami

Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest

nieważna.

Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego

członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

§ 42

 1. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.

 2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, jako pełnomocnicy osób prawnych wskazanych przez tę osobę.

 3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jednak nie można być członkiem Rady dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

 4. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu na którym w porządku przewidziane są wybory do Rady Nadzorczej.

 5. Zgłoszenie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się z podaniem:

  • imienia i nazwiska kandydata,

  • imienia i nazwiska osób zgłaszających.

 6. Komisja wyborcza sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

 7. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących:

  • zatrudnienia w Spółdzielni,

  • prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

  • pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,

  • zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,

  • liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej.

Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.

 1. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają oświadczenia wyrażające zgodę na

kandydowanie oraz informacje, o których mowa w ust. 7.

 1. Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady

Nadzorczej.

 1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczane nazwiska i imiona kandydatów w kolejności zgłoszeń. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.

 2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

 3. Głos jest nieważny, jeżeli:

 1. zawiera większą liczbę nazwisk niż lista sporządzona przez Komisję wyborczą,

 2. karta wyborcza jest przekreślona,

 3. zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.

 1. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja

Mandatowo-Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący

Komisji ogłasza wyniki głosowania.

 1. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą

liczbę oddanych głosów.

 1. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków

Rady określonej w Statucie Spółdzielni.

 1. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów o wyborze decyduje

kolejność na liście kandydatów ustalonej przez Komisję wyborczą.

17. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasa z powodu śmierci

członka lub członek go utracił, dokonuje się wyboru innego członka Rady do końca

kadencji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 43

Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, o ile w porządku obrad podanym członkom do wiadomości w trybie § 30 Statutu, był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 44

 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru członka na następną kadencję, z zastrzeżeniem § 41 ust. 5.

 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

 1. odwołania większością 2/3 głosów,

 2. zrzeczenia się mandatu,

 3. ustania członkostwa w Spółdzielni,

 4. śmierci członka Rady.

§ 45

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczych,

 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

 1. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

 2. przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,

 3. rozpatrywanie protokołów lustracyjnych,

 1. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

 4. zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

 5. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz odwołań od decyzji Zarządu,

 6. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

 7. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,

10) uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację

budynków,

11) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego inwestycji mieszkaniowych

i ustalanie wartości początkowej lokalu oraz wysokości wkładów

mieszkaniowych i budowlanych,

12) uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami

mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale,

13) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu lub pożyczki,

14) uchwalanie regulaminów obowiązujących w Spółdzielni,

15) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni

w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały

Walnego Zgromadzenia,

16) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa,

17) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie

lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,

18) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej przez Związek

Rewizyjny lub Krajową Radę Spółdzielczą i nadzór nad wykonywaniem zaleceń

polustracyjnych,

19) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 29 ust. 3.

 1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

 2. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 46

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz.

 2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

§ 47

1. Rada Nadzorcza powołać ze swego składu Komisję Rewizyjną oraz może powoływać

inne komisje stałe lub czasowe.

2. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej, mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie

mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem

członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

§ 48

 1. Pierwsze posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca w celu ukonstytuowania się Rady, następne przynajmniej raz na kwartał Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – jego zastępca.

 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 2/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady.

 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności, co najmniej połowy składu Rady, określonego Statutem Spółdzielni.

 5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

§ 49

 1. Praca w Radzie Nadzorczej jest odpłatna. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń w wysokości:

 • 20% Przewodniczący Rady ,

 • 15% członkowie Komisji Rewizyjnej lub innych komisji Rady,

 • 10% pozostali członkowie Rady

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10. 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 1. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia w wysokości określonej w ust. 1 jest udział członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu w danym miesiącu.

 2. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie nie odbywa się to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje.

§ 50

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres i sposób jej działania, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

  1. Zarząd

§ 51

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 52

 1. Zarząd Spółdzielni jest jednoosobowy, reprezentuje go Prezes wybierany przez Radę Nadzorczą.

 2. Prezes Zarządu Spółdzielni powinien posiadać licencję Zarządcy Nieruchomości.

 3. Rada Nadzorcza przy odwołaniu Zarządu zobowiązana jest podać uzasadnienie.

 4. Walne Zgromadzenie może odwołać Prezesa, jeżeli nie udzieliło mu absolutorium.

§ 53

 1. Z członkiem Zarządu zatrudnionym w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.

 2. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 54

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. zawieranie umów o budowę lokali,

 2. zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu,

 3. zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,

 4. sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej,

 5. prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

 6. zabezpieczanie majątku Spółdzielni,

 7. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

 8. udzielanie pełnomocnictw,

 9. zwołanie Walnego Zgromadzenia,

 10. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,

 11. współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami,

 12. podejmowanie innych decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie do kompetencji organów wymienionych w § 24 ust. 1 pkt 1 i 2.

 1. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej.

 2. Zarząd obowiązany jest corocznie przekazywać na Walnym Zgromadzeniu informację o realizacji wniosków polustracyjnych.

§ 55

 1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają: Prezes Zarządu i Pełnomocnik.

 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

§ 56

1. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, do dokonywania czynności prawnych

związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej

wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictw do

dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

2. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych

z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni wymaga uprzedniej

zgody Rady Nadzorczej.

§ 57

Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach członka Zarządu, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub Statutem Spółdzielni. W razie zawieszenia, Rada podejmuje uchwały niezbędne do prawidłowego prowadzenia i kierowania działalnością Spółdzielni. Zawieszonego członka Zarządu zawiadamia się niezwłocznie na piśmie o jego zawieszeniu w czynnościach z podaniem przyczyny.

§ 58

Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

4.4. Przepisy wspólne dla Rady i Zarządu

§ 59

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.

 2. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego ze swoich członków do pełnienia funkcji Prezesa Spółdzielni. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu.

 3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

 4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

 5. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:

 1. inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,

 2. podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.

 1. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 4 – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.

 2. Zarząd w terminie czterech tygodni zwołuje posiedzenie Walnego Zgromadzenia w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu, zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

 3. Członek Zarządu, Rady oraz likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni, chyba, że nie ponosi winy.

 4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni wykonywać swoje czynności z należytą starannością i dbać o ochronę interesu i majątku Spółdzielni.

§ 60

 1. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

 2. Z udziału przy wszelkich czynnościach związanych z wyborem Członka Zarządu zostaje wyłączony pod rygorem nieważności wyboru, Członek Rady Nadzorczej pozostający z kandydatem na członka Zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. Wyłączenie może nastąpić bezpośrednio przez takiego członka lub uchwałą Rady.

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

§ 61

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może :

1. Ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.

2. Ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub

lokalu o innym przeznaczeniu w budynkach stanowiących własność lub współwłasność

Spółdzielni.

3. Wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne lub lokale o innym

przeznaczeniu w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.

5.1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 62

 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanawiane jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w Statucie Spółdzielni.

 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.

 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

 4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo małżonków.

 5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między, osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa, a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 6. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z inną osobą, przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu jest nieważna.

 7. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

 8. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na rzecz członka spółdzielni – osoby prawnej.

 9. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

 10. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

§ 63

 1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

   1. zobowiązanie osoby obiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie,

   2. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

   3. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

   4. określenie wstępnej wysokości wkładu mieszkaniowego oraz terminu jego wpłaty,

   5. określenie warunków rozwiązania umowy o budowę,

   6. inne postanowienia ustalone przez strony.

§ 64

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.

 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po ich stronie, nie dotrzymały warunków umowy określonych w § 63 ust.1 pkt 1, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.

 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią inaczej w umowie.

§ 65

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych przypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie. W wypadku gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie prawa następuje z chwila ustania członkostwa obojga małżonków.

§ 66

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 i art. 161 u.s.m., ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami Statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w Statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

 2. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu jeżeli:

 1. osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w art. 161 u.s.m.,

 2. osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2 u.s.m. zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

§ 67

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w art. 11 u.s.m. roszczenie o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje jego osobom bliskim.

 2. Umowy, o których mowa w ust. 1 zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej umowie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

 3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 konieczne jest złożenie, w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczności, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 zamieszkiwała z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m.

§ 68

W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m., za okres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu tego prawa jest zaleganie z opłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m., nie można orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację – przed sądem drugiej instancji członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.

§ 69

 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie zawiadamiają spółdzielnie, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia spółdzielni, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m.

 2. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.

 3. Przepis ust. 2 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

§ 70

W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą są obowiązane do opróżnienia lokalu. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

5.2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 71

 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

 2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

§ 72

Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 u.s.m. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta. Nabywca zawiadamia niezwłocznie Spółdzielnię o nabyciu prawa.

§ 73

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

§ 74

 1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

 2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 75

 1. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, 11 i 5 u.s.m., rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu sądowego żądać sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Z żądaniem tym występuje Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej.

 2. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

§ 76

 1. W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.

 2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 1, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy, w takim wypadku stosuje się przepis art. 1712 ust. 3 u.s.m.

§ 77

 1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, osoby te obowiązane są do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

 2. Umowy zawarte przez członka, w sprawie korzystania z lokalu lub jego części, wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

§ 78

Po wygaśnięciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

5.3. Prawo odrębnej własności lokalu.

§ 79

 1. Z osobą ubiegająca się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

 1. zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,

 2. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

 3. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

 4. określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

 5. określenie warunków rozwiązania umowy o budowę,

 6. zobowiązanie do poniesienia kosztów zawarcia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej,

 7. określenia terminu zakończenia realizacji inwestycji,

 8. inne postanowienia uzgodnione przez strony.

 1. Osoba, o której mowa w ust. 1 wnosi wkład budowlany według zasad określonych w ust. 1 i umowie, o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jej lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest zobowiązana do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.

§ 80

 1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 79 Statutu, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej ekspektatywą własności. Ekspektatywa własności lokalu jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

 2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część.

 3. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 81

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez Spółdzielnię lub osobę, o której mowa w § 79 ust. 1 Statutu.

 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba, o której mowa w § 79 ust. 1 lub jej następca prawny, z przyczyn leżących po ich stronie, nie dotrzymali tych warunków umowy określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 5 u.s.m., bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienia odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.

 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba, że strony postanowią w umowie inaczej.

 4. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Po upływie tego terminu roszczenie Spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa.

§ 82

 1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu albo nabywcy ekspektatywy własności, odrębną własność lokalu, w terminie 2 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – w terminie 2 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielni ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.

 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez osobę, która podpisała umowę o budowę lokalu, jeżeli wspólnie z nią ubiegają się z nią o ustanowienie takiego prawa.

 3. Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka uiszcza on opłaty, o których mowa w art. 4 u.s.m.

§ 83

Przeniesienie własności lokalu na rzecz członka nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia przyzwalającej na zbycie nieruchomości.

§ 84

 1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi osobami, które ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

 2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, z zastrzeżeniem art. 3 u.s.m.

 3. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 85

 1. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy wyboru dokonuje Spółdzielnia.

 2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 u.s.m.

5.4. Najem lokalu

§ 86

 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym, do których nie może ustanowić spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, ze względu na jego cechy techniczno-użytkowe lub brak popytu.

 2. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, o których mowa w ust. 1 członkom Spółdzielni i osobom nie będącym członkami Spółdzielni.

 3. Oferty przedkładane są w kolejności złożonych wniosków o wynajem lokalu.

 4. Tryb wynajmowania lokali mieszkalnych określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 5. Do najmu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 87

 1. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym oraz podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej lokale użytkowe.

 2. Dobór najemców lokali użytkowych następuje według zasad określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

 3. Warunki wynajmu lokali użytkowych są określone w umowie zawieranej przez Spółdzielnię z najemcą. Umowa najmu wymaga formy pisemnej. Zasady i warunki zawierania tych umów określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

6. ZASADY ZASPOKAJANIA POTRZEB LOKALOWYCH

§ 88

 1. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny, wolny w sensie prawnym, Spółdzielnia może zadysponować na rzecz członka albo osoby ubiegającej się o prawo odrębnej własności lokalu, na warunkach prawa odrębnej własności lokalu.

 2. Tryb i zasady przetargu na ustanowienie tytułu prawego do lokalu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

6.1. Zamiana lokali

§ 89

Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania dotychczasowego.

§ 90

 1. Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych może występować w następujących formach:

 1. zamiana cywilna,

 2. zamiana spółdzielcza.

2. Zamiana cywilna występuje wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prawie do

lokalu oraz prawie odrębnej własności lokalu. Umowa zamiany lokali między

zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.

§ 91

 1. Zamiana spółdzielcza dokonywana w ramach spółdzielni między członkami lub miedzy członkiem spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu, uzależniona jest od zgody Zarządu pod względem formalnym i merytorycznym.

 2. Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonanie zamiany lokali mieszkalnych, między sobą oraz osobami zajmującymi lokale nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli spełnią wymogi Statutu.

§ 92

 1. Zamiana lokali miedzy członkiem Spółdzielni i członkiem innej Spółdzielni mieszkaniowej wymaga zgody obu Spółdzielni.

 2. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i najemcą lokalu stanowiącego własność innego podmiotu (gminy) wymaga zgody Spółdzielni i zgody właściciela lokalu wynajętego.

7. ZASADY WNOSZENIA WKŁADÓW ORAZ ICH ROZLICZANIA W RAZIE WYGAŚNIĘCIA PRAWA DO LOKALU

7.1. Zasady ogólne, wkłady dla ustanowienia tytułu prawnego do lokalu nowobudowanego

§ 93

 1. Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokalu przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.

 2. Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalanie wartości początkowej (kosztów budowy) poszczególnych lokali oraz wysokość wkładów mieszkaniowych i budowlanych ustala się w dwóch etapach :

  1. wstępnie – w chwili rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej, na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysu. W przypadku zmiany cen w trakcie realizacji inwestycji dopuszcza się korygowanie wstępnie ustalonego kosztu budowy,

  2. ostatecznie – po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na podstawie zestawienia kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię, nie później niż :

a) w terminie 6 m-cy od dnia oddania budynku do użytkowania, dla umów

z osobami ubiegającymi się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego

prawa do lokalu,

b) w terminie 3 m-cy od dnia oddania budynku do użytkowania, do umów

z osobami ubiegającymi się o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Po

upływie tego terminu roszczenie Spółdzielni o uzupełnienie wkładu

budowlanego wygasa.

 1. Jeżeli wstępnie pobrany wkład okaże się wyższy od wkładu ustalonego w rozliczeniu ostatecznym nadpłata powinna być zwrócona członkowi, a jeżeli okaże się niższy, członek powinien dokonać wpłaty uzupełniającej w terminie określonym przez Spółdzielnię nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia oddania budynku do użytkowania.

§ 94

Jeśli w skutek nie wniesienia przez członka w terminie wymaganych wpłat na wkład Spółdzielnia zaciągnęła kredyt, członek ponosi pełne ryzyko ekonomiczne związane z obsługą zadłużenia Spółdzielni z tytułu nie wnoszenia przez niego wpłat na wkład.

7.2. Wkłady mieszkaniowe i budowlane

§ 95

 1. Osoba ubiegająca się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w Statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jej lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba, o której mowa powyżej, jest obowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.

 2. Jeżeli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, członek z którym spółdzielnia zawiera nową umowę o budowę lokalu, obowiązany jest wnieść wkład mieszkaniowy albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania poprzedniej umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jej lokal.

§ 96

 1. Osoba ubiegająca się o ustanowienie odrębnej własności lokalu, wnosi zgodnie z art. 18 ust. 2 u.s.m. wkład budowlany wg zasad określonych w Statucie i umowie, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jej lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

 2. Jeżeli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, członek, z którym Spółdzielnia zawiera nową umowę o budowę tego lokalu obowiązany jest wnieść wkład budowlany albo jego cześć w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.

§ 97

 1. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego zwaloryzowaną proporcjonalnie do wartości rynkowej lokalu w budowie.

 2. Jeśli rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1 nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od rozwiązania umowy.

 3. Jeżeli rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1 nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od dnia zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego lokalu.

7.3. Wkłady wymagane dla ustanowienia tytułu prawnego do lokalu, do którego

wygasło prawo innej osoby

§ 98

Osoba ubiegająca się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przysługujące innej osobie i nie zachodzą okoliczności określone w art. 15 u.s.m., wnosi wkład budowlany w wysokości rynkowej wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu albo w kwocie odpowiadającej wartości lokalu ustalonej w wyniku przetargu.

§ 99

Osoba uzyskująca prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w kwocie odpowiadającej wartości lokalu ustalonej w wyniku przetargu.

7.4. Rozliczenia z tytułu wkładu w razie wygaśnięcia prawa do lokalu

§ 100

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu lub regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

 2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 u.s.m. w tym w szczególności nie wniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m., a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

 3. Warunkiem wypłaty wartości lokalu jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak wartość lokalu jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie i kwocie wynikającej z rozstrzygniętego przetargu.

 4. Z wypłaconej kwoty Spółdzielnia jest uprawniona potrącić kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m., a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

 5. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

§ 101

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu, na podstawie paragrafów poprzednich, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy, albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka spółdzielni z tytułu przypadającej na niego części danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 10 ust. 2 u.s.m.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, warunkiem zwrotu wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest :

 1. wniesienie wkładu mieszkaniowego przez członka spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo innej osoby,

 2. opróżnienie lokalu, chyba że członek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wyrazi pisemną zgodę na dokonanie wypłaty pomimo nie opróżnienia lokalu.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 z wkładu mieszkaniowego potrąca się kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m., a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

 2. Członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości, o której mowa w ust. 1 oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

§ 102

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami Statutu.

 2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się nie wniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu część wkładu budowlanego, a w wypadku, gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

 3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu, w sposób i w terminie określonym w art. 7 ust. 1 u.s.m. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.

8. PRZEKSZTAŁCENIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI

8.1. Zasady ogólne

§ 103

Członek, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, jest uprawniony do żądania, by Spółdzielnia ustanowiła i przeniosła na jego rzecz własność tego lokalu.

§ 104

 1. Umowę o przeniesienie własności lokali Spółdzielnia zawiera w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.

 2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy o przeniesienie własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają wnioskodawcę, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

§ 105

 1. Jeśli dla zmiany tytułu prawnego do lokalu jest niezbędne ustalenie przez rzeczoznawcę rynkowej wartości lokalu, koszty tej wyceny ponosi wnioskujący zamianę tytułu prawnego do lokalu, nawet jeśli nie przystąpi do umowy zmieniającej tytuł prawny do lokalu.

 2. Koszty zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu oraz wpis do księgi wieczystej ponosi członek lub najemca, na którego jest przenoszona własność lokalu.

8.2. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 106

 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przeniesienie własności lokalu, po dokonaniu przez niego:

  1. spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art.10 ust.1 pkt 1 u.s.m, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa,

  2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m.

8.3. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu

§ 107

Na pisemne żądanie członka któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

 1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,

 2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust.1 u.s.m.

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9.1. Zasady ogólne

§ 108

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.

§ 109

Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nie przekraczającej najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć oznaczonej przez Walne Zgromadzenie. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu lub pożyczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 110

Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Szczegółowe zasady ewidencji księgowej określa polityka rachunkowości Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku zatwierdzona przez Zarząd Spółdzielni.

§ 111

 1. Fundusze Spółdzielni stanowią:

 • fundusz udziałowy,

 • fundusz zasobowy,

 • fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych,

 • fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,

 • inne w zależności od potrzeb.

 1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni w tym zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 112

Zarząd Spółdzielni prowadzi oddzielnie dla każdej nieruchomości:

1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów,

2) ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego.

Ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinny uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

§ 113

 1. Nadwyżkę bilansową Spółdzielni przeznacza się między innymi na:

1) zwiększenie odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,

2) zwiększenie funduszu zasobowego,

3) pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

w zakresie obciążającym członków Spółdzielni,

4) działalność społeczną, oświatową i kulturalną.

 1. Stratę bilansową Spółdzielni pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego następnie udziałowego, a następnie z funduszu remontowego.

 2. Rada Nadzorcza może określić w miarę potrzeby w regulaminach, szczegółowe zasady gospodarki Spółdzielni, w ramach przepisów prawa i postanowień Statutu.

9.2. Inwestycje, modernizacja

§ 114

 1. Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwe po zatwierdzeniu ich założeń organizacyjno-finansowych przez Walne Zgromadzenie.

 2. Założenia organizacyjno-finansowe inwestycji powinny rozstrzygać w szczególności:

 1. krąg osób (nabywców) na rzecz których ustanawiane będą tytuły prawne do lokali w ramach realizowanej inwestycji,

 2. standard techniczny i funkcjonalno-użytkowy budynków i lokali,

 3. źródła finansowania inwestycji (środki własne, przyszłych użytkowników lokali, kredyt bankowy, inne źródła),

 4. organizację obsługi procesu inwestycyjnego.

 1. Plan rzeczowo-finansowy inwestycji mieszkaniowych oraz regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej (kosztu budowy) lokali uchwala Rada Nadzorcza.

 2. Poniesione przez Spółdzielnię nakłady na prace modernizacyjne wykonane przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i niektórych inny ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 873) należy rozliczać zgodnie z obowiązującymi przed 31 lipca 2007 r. przepisami – poprzez zwiększenie wartości budynków z równoczesnym żądaniem uzupełnienia wkładów budowlanych lub mieszkaniowych.

9.3. Opłaty eksploatacyjne

§ 115

 1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przez uiszczanie comiesięcznych opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.

 2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przez uiszczanie comiesięcznych opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.

 3. Osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach jak członkowie Spółdzielni z zastrzeżeniem art. 5 u.s.m, przez uiszczanie comiesięcznych opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.

 4. Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych nieruchomościach. Obowiązki te wykonują na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 u.s.m.

 5. Koszty utrzymania i eksploatacji, o których mowa w ust. 1- 4 obejmują w szczególności koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody), dostawy wody i odprowadzania ścieków, odpadów komunalnych, domofonów, odpis na fundusz remontowy Spółdzielni oraz inne nie wyszczególnione.

 6. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych ustala się proporcjonalne do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej. Udział ten odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni wszystkich lokali w budynku, bądź budynkach znajdujących się na wydzielonej nieruchomości, zgodnie z zapisem w uchwale Zarządu, (która określa przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali w danej nieruchomości).

§ 116

Właściciele lokali we własnym zakresie wnoszą do gminy opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatek od nieruchomości, stosownie do ich udziału w nieruchomości wspólnej.

§ 117

Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

§ 118

 1. Opłaty, o których mowa w § 115 wnosi się co miesiąc z góry do dnia 15 każdego miesiąca. Opłaty te mogą być wykorzystane wyłącznie na cele, na które zostały pobrane.

 2. Spółdzielnia zawiadamia osoby o których mowa w § 115 Statutu o zmianie wysokości opłat pisemnie wraz z podaniem uzasadnienia:

 1. w przypadku opłat zależnych od Spółdzielni co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,

 2. w przypadku zmiany wysokości kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów komunalnych, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

 1. Od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia za spełnienie świadczenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może odstąpić od naliczania odsetek.

 2. Użytkownicy lokali nie mogą samowolnie potrącać swoich należności z opłat wnoszonych do Spółdzielni.

§ 119

1. Za opłaty eksploatacyjne solidarnie z członkami Spółdzielni lub właścicielami lokali nie

będącymi członkami Spółdzielni odpowiadają :

1) stale zamieszkujący z nimi w lokalu osoby pełnoletnie z wyjątkiem pełnoletnich

zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystający

z lokalu,

2) osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu w tej Spółdzielni.

2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ogranicza się do wysokości

opłat należnych za okres ich stałego zamieszkania lub faktycznego korzystania

z lokalu.

9.4. Rozliczenie z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu

§ 118

 1. Przez dodatkowe wyposażenie lokali rozumie się nie zaliczane do kosztów inwestycji nakłady poczynione ze środków członków lub innych użytkowników na wyposażenie i wykończenie lokali, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową lokali.

 2. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali, jeśli nie jest wykonane za pośrednictwem Spółdzielni, wymaga zgody Spółdzielni. Wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno – użytkowym lokalu, zmianami konstrukcyjnymi lub pionów instalacyjnych wymaga przedłożenia dokumentacji z projektem zmian.

 3. Nakłady, o których mowa w ust. 1 nie są zapisywane na wkłady mieszkaniowe i budowlane członków. W przypadku ustania tytułu prawnego do lokalu wartość dodatkowego wyposażenia i wykończenia jest uwzględniana przy ustalaniu rynkowej wartości lokalu.

 4. W przypadku przekształcania tytułu prawnego do lokalu płatności wymagane od użytkownika lokalu z tytułu tego przekształcenia nie mogą obejmować wartości dodatkowego wyposażenia i wykończenia sfinansowanego przez użytkownika lokalu.

10. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 119

Członek Spółdzielni, któremu w dniu 09.09.2017r. tzn. w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017r. poz. 1596) nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w Spółdzielni.

§ 120

Do wniosków o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu, o których mowa w art. 48 ustawy, o której mowa w paragrafie poprzedzającym, które zostały złożone przed dniem 23 lutego 2013 r. i w wyniku których do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. nie zostało dokonane przeniesienie własności lokalu, stosuje się przepisy znowelizowanej ustawy.

§ 121

Uchwalona przez Walne Zgromadzenie zmiana treści Statutu zastąpi dotychczasową treść Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku wraz z aneksami i będzie obowiązywała od dnia ujawnienia w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego.

Sekretarz Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Stanisława Ziątek Jerzy Tytz

Zadzwoń do nas!